Around Mestia

Around Mestia

A wet stroll through the medieval streets in the Svaneti region outside Mestia