Tibetan Farmhouse

Tibetan Farmhouse on the Langtang Trek

Traditional Tibetan farmhouse on the Langtang trek